Articles

Co je moudrost? Biblická definice moudrosti

Bible nás učí, že moudrost pochází shůry, ale začíná bázní před Hospodinem, a proto vám přinášíme biblickou definici moudrosti v naději, že ji získáte.

Pravá moudrost

Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že vím mnohem víc než zbytek světa a určitě i moji rodiče a prarodiče, ale zjistil jsem, že lidská moudrost je pro Boha bláznovstvím, ale zbožná moudrost je nad všechnu moudrost tohoto světa. Pánovo slovo nám jasně říká, že „počátkem poznání je bázeň před Hospodinem; blázni pohrdají moudrostí a poučením“ (Př 1,7). Při hledání zbožné moudrosti existuje výchozí bod, a tím je bázeň před Hospodinem. Pro Kristova následovníka to není strach ze smrti nebo strach z pekla, ale úctyhodná svatá bázeň, respekt a vysoká úcta k Bohu a jeho slovu. Tam, kde je hluboká úcta k Bohu a jeho Slovu, najdete moudrost, ale pokud vám po tom všem stále chybí moudrost, udělejte to, co nám říká Jakub: „Jestliže někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává štědře všem bez výčitek, a bude mu dána“ (Jak 1,5). Skutečnost, že jsem požádal o Boží moudrost, když jsem čelil několika velmi obtížným rozhodnutím, vedla k tomu, že většina z nich pro mě dopadla dobře. Nedovedu si představit, co by bylo jinak, kdybych se nezeptal!“

Božská moudrost

Bible ukazuje to, co jsem se naučil ze zkušenosti, a to: „Moudrost je u starců a rozumnost v délce dnů. „U Boha je moudrost a síla, on má radu a rozum“ (Job 12,12-13). Pro mě moudrost vyplynula z toho, že jsem udělal několik velmi hloupých rozhodnutí, nicméně čím více chyb jsem udělal, tím více jsem se naučil. Ve svém křesťanském životě jsem nepochopil, že zbožná „moudrost shůry je nejprve čistá, pak pokojná, mírná, otevřená rozumu, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a upřímná“ (Jak 3,17). Stále jsem hledal moudrost tohoto světa a zbožnou moudrost, ale světská moudrost „není moudrost, která sestupuje shůry, ale je pozemská, neduchovní, démonická“ (Jk 3,15). Božská moudrost se zdá světu pošetilá, zatímco ve skutečnosti je lidská moudrost pro Boha bláznovstvím. Apoštol Pavel to vystihl dokonale, když napsal, že „Boží bláznovství je moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé“ (1 Kor 1,25), takže „Blaze tomu, kdo najde moudrost, a tomu, kdo získá rozum, neboť zisk z ní je lepší než zisk ze stříbra a její zisk lepší než zlato“ (Př 3,13-14).

Moudré chování

Pavel nám v Ef 5,15-17 říká: „Dívejte se tedy pozorně, jak chodíte, ne jako nemoudří, ale jako moudří, co nejlépe využívejte čas, protože dny jsou zlé. Nebuďte tedy nerozumní, ale chápejte, co je vůle Páně“, neboť „cesta blázna je správná v jeho vlastních očích, ale moudrý člověk naslouchá radě“ (Př 12,15). I když jsem starší pastor, potřebuji opravu a dostávám ji… od svého mentora. Je to postižený pastor, který je nyní v důchodu, ale tento muž má mnoho zkušeností a s nimi spojenou moudrost. Doporučuje nám: „Naslouchej radám a přijímej poučení, abys v budoucnu získal moudrost“ (Př 19,20). Jedním z příkladů je, že ví, kdy mluvit, co mluvit, nebo kdy nemluvit vůbec. Někdy je lepší neříkat nic, než říci něco, čeho bychom pak litovali, protože „Kdo zdržuje svá slova, má poznání, a kdo má chladného ducha, je muž rozumný. I blázen, který mlčí, je považován za moudrého; když zavře rty, je považován za inteligentního“ (Př 17,27-28). O některých věcech raději mlčím, než abych mluvil a veřejně odhaloval svou nevědomost. Když spolu před biblickou hodinou hovořili dva strojníci, rozuměl jsem jen části toho, co říkali, takže kdybych se s nimi snažil inteligentně mluvit o jejich práci, bylo by to, jako kdybych se sedmiletému dítěti snažil říkat, jak má dělat svou práci. Věděl jsem, kdy mám mluvit… a kdy poslouchat, a zjistil jsem, že se věci naučím, jen když poslouchám, ne když mluvím.

Závěr

V dodržování Božího zákona je velká moudrost. Samozřejmě, že snaha poslouchat Boha nebo dodržovat zákon nás nespasí a zákon stejně nemůžeme dodržovat dokonale, ale stejně jako já občas překročím rychlost 65 km/h na dálnici, obecně nepřekračuji rychlost. Rád dodržuji rychlostní limity. Následky jeho porušení mi za to prostě nestojí. Kromě toho nikdo jiný než Kristus nikdy nedokázal zákon dodržovat dokonale. On je tou dokonalostí, kterou potřebujeme, abychom obstáli před Bohem. Apoštol Pavel píše, že právě „kvůli nám učinil hříchem toho, který hříchu nepoznal, abychom se v něm stali Boží spravedlností“ (2 Kor 5,21). I když jsme v Kristu prohlášeni za spravedlivé před Bohem, měli bychom stále žít v poslušnosti Božím přikázáním. Nemyslím tím dokonalost, protože to pro nás na této straně opony není možné, ale měli bychom je „zachovávat a plnit, neboť to bude tvá moudrost a tvůj rozum před očima národů, které, až uslyší všechna tato ustanovení, řeknou: ‚Jistě, tento velký národ je moudrý a rozumný lid'“ (Dt 4,6). Doufám, že se o ně podělíte s někým, kdo také hledá Boží moudrost, aby pochopil, co to je a jak ji přijmout, a tak hledejte Boží moudrost, která přichází shůry k Božím dětem a k Boží slávě. Skutečně nejmoudřejším rozhodnutím, které kdy učiníte, je vložit svou důvěru v Krista. Odmítnout Krista je to nejhloupější, co může člověk udělat, protože je to jeho jediná cesta k Otci (Jan 6,44). Jiná cesta vůbec neexistuje (Skutky 4,12). On je „ta“ pravda, „ten“ život a „ta“ cesta, nikoli jedna z mnoha cest. Existuje jen jedna cesta přes Královskou soutěsku. Zní vám to úzkoprse, ale je to alespoň cesta a jedna cesta je rozhodně lepší než žádná cesta.

Článek Jacka Wellmana

Jack Wellman je pastorem Mulvane Brethren Church v Mulvane Kansas. Jack je autorem křesťanských citátů a také vedoucím autorem časopisu What Christians Want To Know, jehož posláním je vybavovat, povzbuzovat a dodávat energii křesťanům a řešit otázky týkající se každodenního chození věřícího člověka s Bohem a Biblí. Jacka můžete sledovat na Google Plus nebo si přečíst jeho knihu Učíme děti evangeliu, která je k dostání na Amazonu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.