Articles

What Is Wisdom? A Biblical Definition of Wisdom

De Bijbel leert ons dat wijsheid van boven komt, maar het begint met de vreze des Heren, dus hier is de bijbelse definitie van wijsheid in de hoop dat u die zult verkrijgen.

De ware wijsheid

Toen ik jong was, dacht ik dat ik zoveel meer wist dan de rest van de wereld, en zeker mijn ouders en grootouders, maar ik kwam erachter dat de wijsheid van de mensheid dwaasheid is voor God, maar een goddelijke wijsheid is boven alle wijsheid van deze wereld. Het Woord van de Heer zegt ons duidelijk: “De vreze des Heren is het begin der kennis; dwazen verachten wijsheid en onderwijzing” (Spr. 1:7). Er is een beginpunt in het vinden van goddelijke wijsheid, en dat is de vreze des Heren. Voor de volgeling van Christus is dat niet de vrees om doodgeslagen te worden of de vrees voor de hel, maar een eerbiedige heilige vrees, respect en een hoge achting voor God en Zijn Woord. Waar een diepe eerbied is voor God en Zijn Woord, daar zul je wijsheid vinden, maar als het je na dit alles nog aan wijsheid ontbreekt, doe dan wat Jakobus ons zegt: “Indien het iemand onder u aan wijsheid ontbreekt, laat hij God vragen, die aan allen vrijgevig geeft zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden” (Jakobus 1:5). Het feit dat ik om goddelijke wijsheid heb gevraagd toen ik voor een aantal zeer moeilijke beslissingen stond, heeft ertoe geleid dat de meeste van die beslissingen goed voor mij zijn uitgepakt. Ik kan me niet voorstellen wat er anders zou zijn gegaan als ik het niet had gevraagd!

Goddelijke wijsheid

De Bijbel laat zien wat ik uit ervaring heb geleerd, en dat is “Wijsheid is bij de ouden van dagen, en inzicht bij de lengte der dagen. “Bij God zijn wijsheid en macht, Hij heeft raad en verstand” (Job 12:12-13). Voor mij kwam wijsheid voort uit het nemen van enkele zeer dwaze beslissingen, maar hoe meer fouten ik maakte, hoe meer ik leerde. In mijn christelijke leven begreep ik niet dat goddelijke “wijsheid van boven allereerst zuiver is, daarna vredelievend, zachtmoedig, voor rede vatbaar, vol van barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en oprecht” (Jakobus 3:17). Ik was nog steeds op zoek naar de wijsheid van deze wereld en naar goddelijke wijsheid, maar wereldse wijsheid “is niet de wijsheid die van boven komt, maar is aards, ongeestelijk, demonisch” (Jakobus 3:15). Goddelijke wijsheid lijkt dwaas voor de wereld, maar in werkelijkheid is de wijsheid van de mens dwaasheid voor God. De apostel Paulus verwoordde het perfect, door te schrijven dat “de dwaasheid van God wijzer is dan de mensen, en de zwakheid van God sterker dan de mensen” (1 Kor 1:25), dus “Zalig degene die wijsheid vindt, en degene die inzicht krijgt, want de winst van haar is beter dan de winst van zilver en haar winst beter dan goud” (Spr 3:13-14).

Verstandig gedrag

Paulus zegt ons in Efeziërs 5:15-17: “Ziet dan nauwlettend toe hoe gij handelt, niet als onverstandigen, maar als verstandigen, en maakt een goed gebruik van de tijd, want de dagen zijn slecht. Wees daarom niet dwaas, maar begrijp wat de wil van de Heer is”, want “De weg van een dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar een wijs man luistert naar de raad” (Spr 12:15). Zelfs als senior pastor heb ik correctie nodig, en die krijg ik… van mijn mentor. Hij is een gehandicapte pastor die nu met pensioen is, maar deze man heeft veel ervaring, en de wijsheid die daarbij hoort. Hij raadt ons aan “te luisteren naar raad en onderricht te aanvaarden, opdat gij in de toekomst wijs zult worden” (Spr. 19:20). Een voorbeeld is dat hij weet wanneer hij moet spreken, wat hij moet zeggen, of wanneer hij helemaal niet moet spreken. Soms is het beter niets te zeggen dan iets te zeggen waar je spijt van krijgt, zoals “Wie zijn woorden in toom houdt, heeft kennis, en wie een koele geest heeft, is een man van verstand. Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht; als hij zijn lippen sluit, wordt hij intelligent geacht” (Spr 17:27-28). Over sommige dingen zwijg ik liever dan dat ik spreek en mijn onwetendheid openlijk prijsgeef. Toen twee machinisten voor de Bijbelstudie met elkaar spraken, begreep ik maar een deel van wat ze zeiden, dus als ik zou proberen om op een intelligente manier met hen over hun werk te spreken, zou ik zijn als een zevenjarige die hen probeert te vertellen hoe ze hun werk moeten doen. Ik wist wanneer ik moest spreken… en wanneer ik moest luisteren, en ik heb ontdekt dat ik alleen dingen leer als ik luister, niet als ik praat.

Conclusie

Er schuilt grote wijsheid in het houden van de wet van God. Natuurlijk zal het streven om God te gehoorzamen of om de wet te houden ons niet redden, en we kunnen de wet toch niet volmaakt houden, maar net zoals ik af en toe op de snelweg harder rijd dan 65 km/u, rijd ik over het algemeen niet te hard. Ik houd me graag aan de snelheidslimiet. De gevolgen van het overtreden ervan zijn het gewoon niet waard. Trouwens, niemand anders dan Christus zou ooit de wet met volmaaktheid kunnen houden. Hij de volmaaktheid die wij nodig hebben om voor God te staan. De apostel Paulus schrijft: “Om onzentwil heeft Hij Hem tot zonde gemaakt, Die geen zonde gekend heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” (2 Kor 5:21). Ook al zijn wij in Christus rechtvaardig voor God verklaard, toch moeten wij leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Ik bedoel niet volmaaktheid, want dat is voor ons aan deze zijde van het voorhangsel niet mogelijk, maar wij moeten “ze bewaren en uitvoeren, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn in de ogen van de volken, die, wanneer zij al deze inzettingen horen, zullen zeggen: Dit grote volk is toch een wijs en verstandig volk” (Deut 4:6). Ik hoop dat u deze zult delen met iemand die ook op zoek is naar de wijsheid van God, zodat zij kunnen begrijpen wat het is, en hoe ze te ontvangen, dus zoek de wijsheid van God die van boven komt voor de kinderen van God en tot eer van God. Waarlijk, de wijste beslissing die u ooit zult nemen is uw vertrouwen op Christus te stellen. Christus afwijzen is het meest dwaze wat iemand ooit zou kunnen doen, omdat het de enige weg tot de Vader is (Johannes 6:44). Er is absoluut geen andere weg (Handelingen 4:12). Hij is “de” waarheid, “het” leven, en “de weg”, niet één van de vele wegen. Er is maar één weg door de Koninklijke Kloof. Dat klinkt bekrompen, maar het is tenminste een weg, en een weg is zeker beter dan geen weg.

Artikel door Jack Wellman

Jack Wellman is predikant van de Mulvane Brethren Church in Mulvane Kansas. Jack is een schrijver bij Christian Quotes en ook de Senior Schrijver bij What Christians Want To Know wiens missie het is om christenen toe te rusten, te bemoedigen en te stimuleren en om vragen te beantwoorden over de dagelijkse wandel van de gelovige met God en de Bijbel. U kunt Jack volgen op Google Plus of bekijk zijn boek Teaching Children the Gospel verkrijgbaar op Amazon.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.