Articles

Depakote DR (Oral)

Generiskt namn: valproinsyra (val-PROE-ik AS-id)

Oral väg(Kapsel, fördröjd frisättning)

Hepatotoxicitet (i vissa fall med dödlig utgång), som vanligen uppträder under de första 6 månadernas behandling, har rapporterats hos patienter som får valproat och dess derivat. Barn yngre än 2 år och patienter med ärftlig mitokondriell sjukdom löper en avsevärt ökad risk att utveckla dödlig hepatotoxicitet. Användning är kontraindicerad hos patienter med kända mitokondriella sjukdomar orsakade av mutationer i mitokondriellt DNA-polymeras gamma (POLG) och hos barn yngre än 2 år där mitokondriell sjukdom är kliniskt misstänkt. Svikt av andra antikonvulsiva medel är den enda indikationen för användning av valproat hos patienter äldre än 2 år med ärftlig mitokondriell sjukdom. Utför POLG-mutationsscreening när det är kliniskt indicerat. Övervaka patienterna noga och utför leverfunktionstester före behandling och med täta intervaller därefter, särskilt under de första 6 månaderna. Valproat kan försämra den kognitiva utvecklingen vid prenatal exponering och ge upphov till stora medfödda missbildningar, särskilt neuralrörsdefekter (t.ex. spina bifida), och neurologiska utvecklingsstörningar. Valproat är kontraindicerat för profylax av migrän hos gravida kvinnor och hos kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiva preventivmedel. Valproat ska inte administreras till en kvinna i fertil ålder om inte andra läkemedel har misslyckats med att ge adekvat symtomkontroll eller på annat sätt är oacceptabla. I sådana situationer ska effektivt preventivmedel användas. Livshotande pankreatit har rapporterats hos både barn och vuxna som får valproat. Fall har inträffat såväl kort efter initiering som flera år efter användning. Om pankreatit diagnostiseras ska valproat normalt sättas ut .

Oral väg(Syrup;Kapsel, vätskefylld)

Hepatotoxicitet (i vissa fall dödlig), som vanligen inträffar under de första 6 månaderna av behandlingen, har rapporterats hos patienter som får valproat och dess derivat. Barn yngre än 2 år och patienter med ärftlig mitokondriell sjukdom löper en avsevärt ökad risk att utveckla dödlig hepatotoxicitet. Användning är kontraindicerad hos patienter med kända mitokondriella sjukdomar orsakade av mutationer i mitokondriellt DNA-polymeras gamma (POLG) och hos barn yngre än 2 år där mitokondriell sjukdom är kliniskt misstänkt. Svikt av andra antikonvulsiva medel är den enda indikationen för användning av valproat hos patienter äldre än 2 år med ärftlig mitokondriell sjukdom. Utför POLG-mutationsscreening när det är kliniskt indicerat. Övervaka patienterna noga och utför leverfunktionstester före behandling och med täta intervaller därefter, särskilt under de första 6 månaderna. Valproat kan försämra den kognitiva utvecklingen vid prenatal exponering och ge upphov till stora medfödda missbildningar, särskilt neuralrörsdefekter (t.ex. spina bifida). Valproat är kontraindicerat för profylax av migrän hos gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiva preventivmedel. Valproat ska inte administreras till en kvinna i fertil ålder om inte andra läkemedel har misslyckats eller på annat sätt är oacceptabla. Effektivt preventivmedel ska användas i sådana situationer. Livshotande pankreatit har rapporterats hos både barn och vuxna som får valproat. Fall har inträffat såväl kort efter initiering som flera år efter användning. Om pankreatit diagnostiseras ska valproat normalt sättas ut .

Oral väg(Tablett, fördröjd frisättning;Kapsel, fördröjd frisättning;Tablett, förlängd frisättning)

Hepatotoxicitet (i vissa fall dödlig), som vanligen uppträder under de första 6 månadernas behandling, har rapporterats hos patienter som får valproat och dess derivat. Barn yngre än 2 år och patienter med ärftlig mitokondriell sjukdom löper en avsevärt ökad risk att utveckla dödlig hepatotoxicitet. För dessa patienter under 2 år ska valproatnatrium användas med yttersta försiktighet som enda medel. Användning är kontraindicerad hos patienter med kända mitokondriella sjukdomar som orsakas av mutationer i mitokondriellt DNA-polymeras gamma (POLG) och hos barn yngre än 2 år där mitokondriell sjukdom är kliniskt misstänkt. Svikt av andra antikonvulsiva medel är den enda indikationen för divalproexnatrium hos patienter äldre än 2 år med ärftlig mitokondriell sjukdom. Utför POLG-mutationsscreening enligt klinisk indikation. Övervaka patienterna noga och utför leverfunktionstester före behandling och med täta intervaller därefter, särskilt under de första 6 månaderna. Valproat kan försämra den kognitiva utvecklingen vid prenatal exponering och ge upphov till stora medfödda missbildningar, särskilt neuralrörsdefekter (t.ex. spina bifida). Valproat är kontraindicerat för profylax av migrän hos gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder som inte använder effektiva preventivmedel. Valproat ska inte administreras till en kvinna i fertil ålder om inte andra läkemedel har misslyckats eller på annat sätt är oacceptabla. Effektivt preventivmedel ska användas i sådana situationer. Livshotande pankreatit har rapporterats hos både barn och vuxna som får valproat. Fall har inträffat såväl kort efter initiering som flera år efter användning. Om pankreatit diagnostiseras ska valproat normalt sättas ut .

Medicinskt granskad av Drugs.com. Senast uppdaterad den 25 juni 2020.

 • Användning
 • För att ta
 • Dosering
 • Varningar
 • Nedsättning
 • Biverkningar

Högre vanliga märkesnamn

I USA.

 • Depakene
 • Depakote
 • Depakote DR
 • Depakote ER
 • Depakote Sprinkles
 • Stavzor

I Kanada

 • Alti-.Valproic

Tillgängliga doseringsformer:

 • Syrup
 • Kapsel, vätskefylld
 • Tablett, fördröjd frisättning
 • Kapsel, fördröjd frisättning
 • Tablett, förlängd frisättning

Terapeutisk klass: Antikonvulsivt

Farmakologisk klass: Histondeacetylashämmare

Kemisk klass: Valproinsyra (klass)

Användningsområden för Depakote DR

Valproinsyra används för att behandla vissa typer av anfall (epilepsi). Detta läkemedel är ett antikonvulsivum som verkar i hjärnvävnaden för att stoppa kramper.

Valproinsyra används också för att behandla den maniska fasen av bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom) och hjälper till att förebygga migränhuvudvärk.

Detta läkemedel är endast tillgängligt på läkarens recept.

För att använda Depakote DR

När man bestämmer sig för att använda ett läkemedel måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot det goda det kommer att göra. Detta är ett beslut som du och din läkare kommer att fatta. För detta läkemedel bör följande övervägas:

Allergier

Berätta för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion på detta läkemedel eller andra läkemedel. Berätta också för din läkare om du har andra typer av allergier, till exempel mot livsmedel, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter ska du läsa etiketten eller förpackningens ingredienser noggrant.

Pediatrisk

Att lämpliga studier som hittills utförts har inte visat på barnspecifika problem som skulle begränsa användbarheten av valproinsyra hos barn. Säkerhet och effekt har dock inte fastställts hos barn med epilepsi yngre än 10 år och hos barn med migrän yngre än 12 år. På grund av valproinsyrans toxicitet kräver användning hos barn yngre än 2 år extrem försiktighet.

Geriatrisk

Passande studier som hittills utförts har inte påvisat geriatriska specifika problem som skulle begränsa användbarheten av valproinsyra hos äldre. Äldre patienter är dock mer benägna att få oönskade effekter (t.ex. skakningar eller ovanlig sömnighet), vilket kan kräva en justering av dosen för patienter som får valproinsyra.

Avdelning

Det finns inga adekvata studier på kvinnor för att bestämma spädbarnsrisken vid användning av detta läkemedel under amning. Avväg de potentiella fördelarna mot de potentiella riskerna innan du tar detta läkemedel under amning.

Interaktioner med läkemedel

Och även om vissa läkemedel inte ska användas tillsammans överhuvudtaget, kan i andra fall två olika läkemedel användas tillsammans även om en interaktion kan uppstå. I dessa fall kan din läkare vilja ändra dosen eller andra försiktighetsåtgärder kan vara nödvändiga. När du tar detta läkemedel är det särskilt viktigt att din vårdpersonal vet om du tar något av de läkemedel som anges nedan. Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis heltäckande.

Användning av detta läkemedel tillsammans med något av följande läkemedel rekommenderas vanligtvis inte, men kan vara nödvändigt i vissa fall. Om båda läkemedlen förskrivs tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder ett eller båda läkemedlen.

 • Calcifediol
 • Calciumoxibat
 • Cannabidiol
 • Carvedilol
 • Cisplatin
 • Doripenem
 • Ertapenem
 • .

 • Estradiol
 • Ethinylestradiol
 • Imipenem
 • Lamotrigin
 • Lumperon
 • Magnesiumoxibat
 • Meropenem
 • Mestranol
 • Orlistat
 • Pexidartinib
 • Kaliumoxibat
 • Primidon
 • Propofol
 • Natriumoxibat
 • Vorinostat
 • Warfarin

Om du använder detta läkemedel tillsammans med något av följande läkemedel kan det leda till en ökad risk för vissa biverkningar, men att använda båda läkemedlen kan vara den bästa behandlingen för dig. Om båda läkemedlen förskrivs tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder ett eller båda läkemedlen.

 • Acyclovir
 • Aspirin
 • Betamipron
 • Carbamazepin
 • .

 • Cholestyramine
 • Clomipramine
 • Erythromycin
 • Ethosuximide
 • Felbamate
 • Fosfenytoin
 • Ginkgo
 • Lopinavir
 • Lorazepam
 • Mefloquin
 • Nimodipine
 • Nortriptyline
 • Olanzapine
 • Oxcarbazepine
 • Panipenem
 • Fenobarbital
 • Phenytoin
 • Rifampin
 • Rifapentin
 • Risperidon
 • Ritonavir
 • Rufinamid
 • Topiramat
 • Valacyklovir
 • Zidovudin

Interaktioner med mat/tobak/alkohol

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller i samband med att man äter mat eller äter vissa typer av mat eftersom interaktioner kan uppstå. Användning av alkohol eller tobak tillsammans med vissa läkemedel kan också leda till att interaktioner uppstår. Diskutera med din sjukvårdspersonal om användning av ditt läkemedel tillsammans med mat, alkohol eller tobak.

Andra medicinska problem

Förekomsten av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta läkemedel. Se till att tala om för din läkare om du har andra medicinska problem, särskilt:

 • Anlagd ämnesomsättningsstörning (född med en sjukdom som påverkar ämnesomsättningen) eller
 • Mental retardation med allvarliga krampsjukdomar Använd med försiktighet. Kan öka risken för allvarligare biverkningar.

 • Depression, eller historia av eller
 • Mental sjukdom, eller historia av eller
 • Pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) eller
 • Trombocytopeni (lågt antal blodplättar) eller
 • Viralinfektion (t.ex. hiv, cytomegalovirusinfektion)-Använd med försiktighet. Kan förvärra dessa tillstånd.
 • Leversjukdom eller
 • Migränhuvudvärk hos gravida kvinnor eller
 • Mitokondriell störning, inklusive Alpers-Huttenlochers syndrom (genetisk störning) eller
 • Ureacykelstörning (genetisk störning)-Bör inte användas hos patienter med dessa tillstånd.

Saklig användning av Depakote DR

Detta avsnitt innehåller information om korrekt användning av ett antal produkter som innehåller valproinsyra. Det kanske inte är specifikt för Depakote DR. Läs med försiktighet.

Tag detta läkemedel exakt enligt din läkares anvisningar. Ta inte mer av det, ta det inte oftare och ta det inte under längre tid än vad din läkare har ordinerat.

Detta läkemedel kommer med en läkemedelsguide eller en bipacksedel med patientinformation. Läs och följ instruktionerna noggrant. Fråga din läkare om du har några frågor.

Svalla kapslarna med fördröjd frisättning eller de orala kapslarna hela med ett fullt glas vatten. Dela, krossa eller tugga det inte. Du kan ta detta läkemedel tillsammans med mat för att minska magbesvär.

Om du inte kan svälja kapseln hel kan du öppna den och strö innehållet på en liten mängd mjuk mat (inklusive äppelmos eller pudding).

Måttar det orala flytande läkemedlet med en markerad mätsked, munspruta eller medicinkopp.

Dosering

Dosen av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens anvisningar eller anvisningarna på etiketten. Följande information omfattar endast de genomsnittliga doserna av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda ska du inte ändra den om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Mängden medicin som du tar beror på läkemedlets styrka. Även antalet doser du tar varje dag, tiden mellan doserna och hur länge du tar läkemedlet beror på det medicinska problem som du använder läkemedlet för.

 • För orala doseringsformer (kapslar, kapslar med fördröjd frisättning och lösning):
  • För kramper:
   • Vuxna och barn från 10 år och uppåt – dosen är baserad på kroppsvikten och måste fastställas av din läkare. I början är den vanliga dosen 10 till 15 milligram (mg) per kilogram (kg) kroppsvikt per dag. Din läkare kan gradvis öka dosen varje vecka med 5 till 10 mg per kg kroppsvikt vid behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 60 mg per kg kroppsvikt per dag. Om den totala dosen per dag är större än 250 mg delas den vanligtvis upp i mindre doser och tas 2 eller flera gånger under dagen.
   • Barn yngre än 10 år – Användning och dos måste bestämmas av din läkare.
 • För oral doseringsform (kapslar med fördröjd frisättning):
  • För mani:
   • VuxnaI början 750 milligram (mg) en gång dagligen, vanligtvis uppdelat i mindre doser. Din läkare kan öka dosen vid behov.
   • Barn – Användning och dosering måste bestämmas av din läkare.
  • För migrän:
   • Vuxna – Till att börja med 250 milligram (mg) två gånger om dagen. Din läkare kan öka din dos vid behov. Dosen är dock vanligtvis inte mer än 1000 mg per dag.
   • Barn-Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Glömd dos

Om du missar en dos av detta läkemedel, ta den så snart som möjligt. Men om det snart är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser.

Lagring

Lagra läkemedlet i en sluten behållare i rumstemperatur, borta från värme, fukt och direkt ljus. Förvaras från frysning.

Hålls utom räckhåll för barn.

Förvara inte föråldrad medicin eller medicin som inte längre behövs.

Fråga din sjukvårdspersonal om hur du ska göra dig av med medicin som du inte använder.

Försiktighetsåtgärder vid användning av Depakote DR

Det är mycket viktigt att din läkare kontrollerar dina eller ditt barns framsteg noggrant medan du använder detta läkemedel för att se om det fungerar som det ska och för att möjliggöra en förändring av dosen. Blod- och urinprov kan behövas för att kontrollera eventuella oönskade effekter.

Användning av detta läkemedel medan du är gravid (särskilt under de tre första månaderna av graviditeten) kan skada ditt ofödda barn och orsaka allvarliga oönskade effekter (t.ex. hjärn- eller ansiktsproblem, hjärt- eller blodkärlsproblem, arm- eller benproblem eller intelligens- eller mentala problem). Använd en effektiv form av preventivmedel för att undvika att bli gravid. Om du tror att du har blivit gravid medan du använder läkemedlet ska du tala om det för din läkare omedelbart.

Det är mycket viktigt att ta folsyra innan du blir gravid och under tidig graviditet för att minska risken för skadliga biverkningar för ditt ofödda barn. Be din läkare eller apotekare om hjälp om du är osäker på hur du ska välja folsyraprodukt.

Leverproblem kan uppstå när du använder detta läkemedel, och vissa kan vara allvarliga. Kontakta din läkare omedelbart om du har mer än ett av dessa symtom: buk- eller magsmärta eller ömhet, lerfärgad avföring, mörk urin, minskad aptit, feber, huvudvärk, klåda, aptitlöshet, illamående och kräkningar, hudutslag, svullnad av fötter eller underben, ovanlig trötthet eller svaghet, eller gula ögon eller gul hud.

Valproinsyra kan göra att vissa personer blir upprörda, irriterade eller visar andra onormala beteenden. Det kan också leda till att vissa personer får självmordstankar och självmordstendenser eller blir mer deprimerade. Om du märker någon av dessa biverkningar ska du tala om det för din läkare omedelbart.

Valproinsyra kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner som påverkar flera kroppsorgan (t.ex. lever eller njurar). Kontakta din läkare omedelbart om du har följande symtom: feber, mörk urin, huvudvärk, utslag, magsmärta, svullna lymfkörtlar i nacken, armhålan eller ljumsken, ovanlig trötthet eller gula ögon eller hud.

Pankreatit kan förekomma medan du använder detta läkemedel. Tala genast om för din läkare om du har plötslig och svår magsmärta, frossa, förstoppning, illamående, kräkningar, feber eller yrsel.

Tala genast om för din läkare om feber, halsont, utslag, sår i munnen, näsblod, blödande tandkött, svullna körtlar eller små röda eller lila fläckar på huden uppträder. Dessa kan vara symtom på ett allvarligt blodproblem.

Konsultera din läkare omedelbart om du har ovanlig dåsighet, slöhet, trötthet, svaghet eller känslor av slöhet, förändringar i mental status, låg kroppstemperatur eller kräkningar. Detta kan vara symtom på ett allvarligt tillstånd som kallas hyperammonemisk encefalopati.

Valproinsyra kan orsaka att vissa personer blir yrvakna, svajiga, sömniga eller mindre alerta än de är normalt. Kör inte bil eller gör något annat som kan vara farligt tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

Sluta inte använda detta läkemedel utan att först kontrollera med din läkare. Din läkare kan vilja att du gradvis minskar den mängd du använder innan du slutar helt och hållet. Detta kan hjälpa till att förhindra att anfallen förvärras och minska risken för abstinenssymtom.

För att du ska genomgå medicinska undersökningar ska du berätta för den ansvariga läkaren att du tar detta läkemedel. Resultaten av vissa tester kan påverkas av detta läkemedel.

Detta läkemedel förstärker effekterna av alkohol och andra CNS-depressiva medel (läkemedel som orsakar sömnighet). Några exempel på CNS-depressiva medel är antihistaminer eller läkemedel mot hösnuva, andra allergier eller förkylning, lugnande medel, lugnande medel eller sömnmedel, receptbelagda smärtstillande medel eller narkotiska medel, läkemedel mot kramper (t.ex. barbiturater), muskelavslappnande medel eller bedövningsmedel, inklusive vissa tandbedövningsmedel. Rådgör med din läkare innan du tar något av ovanstående medan du använder detta läkemedel.

Om du planerar att skaffa barn, tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Vissa män som får detta läkemedel har blivit infertila (oförmögna att få barn).

Ta inte andra läkemedel om de inte har diskuterats med din läkare. Detta inkluderar receptbelagda eller receptfria (receptfria ) läkemedel och ört- eller vitamintillskott.

Depakote DR biverkningar

Tillsammans med de nödvändiga effekterna kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan inträffa, kan de, om de inträffar, kräva läkarvård.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar uppstår:

Mer vanligt

 • Svart, tjärig avföring
 • blödande tandkött
 • blödning eller svullnad i ansikte, armar, händer, underben, eller fötter
 • blod i urin eller avföring
 • förvirring
 • förvirring
 • hosta
 • gråt
 • förföljelsedillusioner, misstro, misstänksamhet, eller stridslystnad
 • diarré
 • svår andning
 • dysphori
 • falska uppfattningar som inte kan förändras med hjälp av fakta
 • falska eller ovanliga känslor av välbefinnande
 • .välbefinnande
 • känsla av overklighet
 • feber
 • generell känsla av obehag eller sjukdom
 • huvudvärk
 • huvudvärk
 • högtravande
 • ledsmärta
 • aptitlöshet
 • låg rygg- eller sidosmärta
 • mental depression
 • muskelvärk
 • illamående
 • nervositet
 • smärta eller svår urinering
 • nålrosa fläckar på huden
 • dålig insikt och dåligt omdöme
 • problem med minnet eller talet
 • snabba reaktioner eller överreaktioner. känslomässigt
 • snabb viktökning
 • snabbt skiftande humör
 • rinnande näsa
 • känsla av att vara lösryckt från sig själv eller sin kropp
 • skakighet i benen, armar, händer,
 • skakningar
 • sömnighet eller ovanlig sömnighet
 • sår i halsen
 • svettningar
 • svettiga
 • trängningar i bröstet
 • krypningar i händerna eller fötter
 • skakningar eller skakningar i händer eller fötter
 • svårigheter att känna igen föremål
 • svårigheter att sova
 • svårigheter att tänka och planera
 • svårigheter att tänka och planera
 • svårigheter gå
 • ovanlig blödning eller blåmärken
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • ovanlig viktökning eller viktnedgång
 • kräkningar

Mindre vanligt

 • Abnormala drömmar
 • frånvaro av eller minskning av kroppsrörelser
 • ångest
 • blodig näsa
 • blodig eller grumlig urin
 • blindhet
 • blindhet i synen
 • bränna, krypande, klåda, domningar, stickningar, ”stickningar och nålar”, eller stickande känslor
 • förändring i personlighet
 • förändring i gång och balans
 • förändringar i talmönster och talrytm
 • bröstsmärta
 • klumpighet eller ostadighet
 • kallsvettningar
 • .
 • konstipation
 • mörk urin
 • djup eller snabb andning med yrsel
 • degenerativ sjukdom i lederna
 • svårigheter att röra sig
 • distans
 • distans
 • dysfori
 • dysfori, svimning, eller yrsel när man plötsligt reser sig upp från liggande eller sittande ställning
 • torr mun
 • överdriven muskeltonus
 • snabbt, oregelbundet, bultande, eller hastig hjärtslag eller puls
 • rädsla
 • känsla av värme eller hetta
 • känsla ledsen eller tomt
 • rödhet eller rodnad i huden, särskilt i ansiktet och på halsen
 • ofta behov av att urinera
 • tunga icke-menstruella vaginala blödningar
 • ökat behov av att urinera
 • förtäringsproblem
 • irritabilitet
 • bristande aptit
 • bristande koordination
 • stort, platt, blå eller lila fläckar i huden
 • Benkramper
 • Läpparna smaskar eller rynkas ihop
 • Blåstkontroll
 • Bortfall av intresse eller njutning
 • Bortfall av styrka eller energi
 • flera svullna och inflammerade hudförändringar
 • muskelsmärta eller stelhet
 • muskelspänning eller stramhet
 • normala menstruationsblödningar som inträffar tidigare, eventuellt varar längre än väntat
 • föda, händer och runt munnen
 • smärtor i magen, sidan eller buken, eventuellt utstrålande till ryggen
 • härdar urin oftare
 • dunkande i öronen
 • uppblåsthet i kinderna
 • snabba eller maskliknande rörelser på tungan
 • snabb viktuppgång
 • rytmildhet
 • självständighet
 • självständighet, hörsel, eller känna saker som inte finns där
 • skakningar och ostadig gång
 • slöseri i talet
 • små röda eller lila fläckar på huden
 • svettningar
 • svullna leder
 • trötthet
 • problem med att koncentrera sig
 • problem med att tala
 • trollande
 • okontrollerade tuggrörelser
 • okontrollerade rörelser i armar och ben
 • osäkerhet, darrningar eller andra problem med muskelkontroll eller koordination
 • uppkastning av blod eller material som ser ut som kaffesump
 • gula ögon eller hud

Förekomst ej känd

 • Aggression
 • blåsesmärta
 • blåsbildning, skalning, lossnande av huden
 • blåsor på huden
 • benskörhet, ömhet, eller värk
 • Obehag i bröstet
 • grumlig urin
 • minskad längd
 • minskad urinproduktion
 • svårigheter sväljning
 • känsla av att andra bevakar dig eller kontrollerar ditt beteende
 • känsla av att andra kan höra dina tankar
 • känsla, ser eller hör saker som inte finns där
 • Nässelutslag, klåda, hudutslag
 • ökad känslighet hos huden för solljus
 • ökad törst
 • irritabilitet
 • leds- eller muskelsmärta
 • förlorad kontroll över balansen
 • förlorat medvetande
 • maskerliknande ansikte
 • smärta i ryggen, revben, armar eller ben
 • smärta eller svullnad i armar eller ben utan någon skada
 • svullnad eller svullnad i ögonlocken eller runt ögonen, ansikte, läppar eller tunga
 • röda hudförändringar, ofta med ett lila centrum
 • rött, irriterade ögon
 • rödhet eller annan missfärgning av huden
 • kramper
 • svåra humör- eller mentala förändringar
 • svåra solbrännskador
 • skjuten gång
 • långsam hjärtslag
 • långsamma rörelser
 • slögt tal
 • sår, sår eller vita fläckar i munnen eller på läpparna
 • styvhet i armar och ben
 • svullnad i ansiktet, vrister eller händer
 • svullna eller smärtsamma körtlar
 • tikliknande (ryckiga) rörelser i huvudet, ansikte, mun och hals
 • ovanligt beteende

Hämta akut hjälp omedelbart om något av följande symtom på överdosering uppstår:

Symtom på överdosering

 • Byte av medvetande
 • flimmer
 • medvetslöshet
 • långsam eller oregelbunden hjärtrytm

Det kan förekomma vissa biverkningar som vanligtvis inte kräver medicinsk behandling. Dessa biverkningar kan försvinna under behandlingen när din kropp anpassar sig till läkemedlet. Dessutom kan din sjukvårdspersonal kanske berätta om hur du kan förebygga eller minska vissa av dessa biverkningar. Kontakta din vårdpersonal om någon av följande biverkningar fortsätter eller är besvärande eller om du har några frågor om dem:

Mer vanligt

 • Belysning
 • Kroppsvärk eller smärta
 • Förändring av synen
 • Kongestion
 • Kontinuerlig ringning eller surrning eller annat oförklarligt ljud i öronen
 • Hårförlust eller gallring av håret
 • höravvikelse
 • höravvikelse
 • höravvikelse
 • nedsatt syn
 • svikt eller kraftlöshet
 • minnesförlust
 • problem med minnet
 • dubbelt seende
 • tender, svullna körtlar i nacken
 • okontrollerade ögonrörelser
 • röstförändringar
 • viktökning
 • viktökning
 • viktförlust

Mindre vanligt

 • frånvarande, uteblivna eller oregelbundna menstruationsperioder
 • brännskada, torr, eller kliande ögon
 • förändring i smak eller dålig ovanlig eller obehaglig (efter) smak
 • mynt-formade sår på huden
 • hosta som producerar slem
 • kramper
 • skällor
 • skällor
 • utflöde eller överdriven tårar
 • torr hud
 • öronvärk
 • överflödig luft eller gas i mage eller tarmar
 • ögonsmärta
 • känsla av ständig rörelse av sig själv eller omgivningen
 • fullhetskänsla
 • stark blödning
 • ökad aptit
 • klåda i slidan eller genitalområdet
 • förlust av tarmkontroll
 • nacksmärta
 • olig hud
 • smärta
 • smärta vid samlag
 • smärta eller ömhet runt ögonen och kindbenen
 • utgång av gas
 • utslag med platta lesioner eller små upphöjda lesioner på huden
 • rödhet eller svullnad i örat
 • rödhet, smärta, svullnad i ögat, ögonlocket eller ögonlockets insida
 • rödhet, svullnad eller ömhet i tungan
 • känsla av att snurra
 • snuva
 • styv nacke
 • stopp av menstruationsblödning
 • tjock, vita vaginala flytningar utan lukt eller med mild lukt

Förekomst ej känd

 • Bröstförstoring
 • förändringar i hårfärg eller textur
 • avfärgning av fingernaglar eller tånaglar
 • ökad hårväxt, särskilt i ansiktet
 • Oförväntat eller överflödigt mjölkflöde från brösten

Andra biverkningar som inte anges kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra effekter, kontakta din vårdpersonal.

Ringa din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Mer om valproinsyra

 • Biverkningar
 • Under graviditet eller amning
 • Doseringsinformation
 • Läkemedelsbilder
 • Läkemedelsinteraktioner
 • Prissättning & Kuponger
 • En Español
 • 46 Recensioner
 • Läkemedelsklass: Fettsyraderivat antikonvulsiva
 • FDA Alerts (5)

Konsumentresurser

 • Patientinformation
 • Valproinsyra (Avancerad läsning)

Andra varumärken Valproatnatrium, Depakene, Depacon, Stavzor

Professionella resurser

 • Prescribing Information
 • … +4 mer

Relaterade behandlingsguider

 • Bipolär sjukdom
 • Cluster-Tic syndrom
 • Epilepsi
 • Hyperekplexi
 • … +5 mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.